Dorostenci z Ořešína

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Dorostenecké testy

test

 
 
1. Látky nehořlavé jsou látky, které :
a) působením vysokých teplot nehoří
b) nehoří do teploty 100 °C
c) působením vysokých teplot za normálních podmínek nehoří, nedoutnají ani neuhelnatí
 
2. Jaké nebezpečí představuje oxid uhelnatý (CO) při požáru :
a) možnost narušení pokožky
b) žádné
c) možnost výbuchu a otravy
 
3. Hadice "C" je vyráběna v těchto délkách :
a) 20 ± 1 m
b) 20 ± O.5m
c) 19 ± l m
 
4. V jakém pořadí se provádí záchrana u požáru :
a) osob, zvířat, majetku
b) zvířat, majetku, osob
c) osob, majetku, zvířat
 
5. Mezi jednoduché hasební prostředky patří :
a) hasící přístroj, tlumice, vědro, požární čerpadla
b) tlumice, vědro, písek, lopata, větev
c) ruční hasící přístroje, automobilové stříkačky, tlumice
 
6. Ejektor řadíme mezi čerpadla :
a) odstředivá
b) proudová
c) pístová
 
7. Hadice "C" má průměr :             
a) 56 mm               
b) 52 mm              
c) 75mm
 
8. Pěna má hasební účinky :
a) izolující a chladící účinek
b) pouze chladící účinek
c) chemické zpomalování procesu hoření
 
9. Co znamená zkratka CAS 32 :
a) cisternová automobilová stříkačka o objemu 3200 1 vody
b) automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 320 l/min
c) cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 3200 l/min
 
l0. Průzkum požáru má za úkol :
a) co nejrychleji zjistit situaci na místě požáru
b) rozmístit techniku na nejvhodnější místa
c) likvidovat malá ohniska požáru
 
1l. Jakou vývěvu má PPS 12 : 
a) rotační
b) plynovou
c) odstředivou
 
12. Vypalování travnatých porostů:
a) je povoleno
b) je povoleno se svolením Obecního úřadu
c) je zakázáno
 
 
 
13. Hadice "B" má průměr :
a) 56 mm
b) 75 mm
c) 52 mm
 
14. Při nedokonalém hoření zpravidla vzniká nejvíce :
a) oxid uhelnatý CO
b) oxid uhličitý CO2
c) methan CH.
 
15. Voda má hasící efekt :
a) chladící a izolující
b) pouze chladící
c) chladící a dusivý
 
16. Nejvýznamnější inertní plyn je :
a) oxid uhličitý C02
b) oxid uhelnatý CO
c) dusík             N2
 
17. Družstvo jednotky požární ochrany tvoří:
a) velitel + 2 osoby
b) velitel + 5 osob
c) velitel + 3 osoby
 
18. Zmenšené družstvo jednotky požární ochrany tvoří :
a) velitel + 2 osoby
b) velitel + 5 osob
c) velitel + 3 osoby
 
19. Z meteorologických vlivů nejvíce působí na průběh požáru :
a) vítr
b) teplota vzduchu
c) srážky
 
 
20. Za přepravu jednotky PO na místo požáru zodpovídá :                      
a) řidič vozidla                    
b) velitel vozu                     
c) velitel zásahu
21. Grafický znak je taktickým označením pro :      
a) velitele zmenšeného družstva     
b) velitele družstva            
c) strojníka
          
 
 27. Podél hadice nebo hadicového vedení se chodí :
a) vlevo
b) vpravo
c) libovolně
 
28. Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje :
a) obec
b) okres
c) HZS okresu
 
       29. Velitele jednotky SDH jmenuje a odvolává :                  
a) starosta SDH                  
b) starosta obce                  
c) okresní požární rada
 
30. Požár je likvidován za situace :
a) hoření ustalo a nehrozí nebezpečí jeho dalšího pokračováni
b) teplota v prostoru hoření klesla na teplotu okolí
c) plocha hoření byla pokryta hasební látkou
 
31. Při tepenném krvácení :
a) je krev tmavší a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů
b) je krev jasně červená a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů
c) je krev tmavší a zvolna z rány vytéká
 
32. Příznaky žilního krvácení :
a) z rány stříká tmavá krev
b) z rány vytéká tmavá krev
c) z rány vytéká světlá krev
 
33. Co je to šok a první pomoc při něm :
a) je to stav bezvědomí - umělé dýchání
b) je to neschopnost těla bránit se proti bolesti - tišení bolesti
c) je to reakce těla na poranění, které může přejít do bezvědomí a končit smrtí - 5T = ticho, tišení bolesti, tekutiny, teplo a transport
 
34. První pomoc při bezvědomí :
a) podávání tekutin - i alkohol
b) nepřímá masáž srdce
c) umělé dýchání - resuscitace
 
35. Jaké jsou základní příznaky života :
a) dech a pokrevní sliznice
b) tep, dech a reakce zornic
c) normální tělesná teplota a dech
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.